بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۴

گر خسته ایی بمان…

پنجشنبه, اردیبهشت ۱۰م, ۱۳۹۴

اریک فروم: اگر انسانی به راستی و صمیمانه کسی را دوست داشته باشد حتما همه ی مردم دنیا و زندگی را دوست دارد.

عشق یعنی گذشتن از خود و رسیدن به معشوق، یعنی دوست داشتن تمامی جهان و انسان ها..Smile

در پشت چارچرخه ی فرسوده ای کسی

خطی نوشته بود:

«من گشته ام نبود! تو دیگر نگرد نیست»

این آینه ی ملال

در من هزار مرتبه تکرار گشت و گشت

چشمم برای این همه سرگشتگی گریست.

چون دوست در برابر خود می نشاندمش.

تا عرصه ی بگوی و مگو می کشاندمش

-در جست و جوی آب حیاتی؟

در بیکران این ظلمات آیا

در آرزوی رحم؟ عدالت؟

دنبال عشق؟

دوست؟

ما نیز گشته ایم

«و آن شیخ با چراغ همی گشت…»

آیا تو نیز – چون او -«انسانت آرزوست؟»

گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان:

ما را تمام لذت هستی به جست و جوست..پویندگی تمام معنای زندگیست..

هرگز
«نگرد!نیست»
سزاوار مرد نیست…

(فریدون مشیری)

________________
* یکی از کتابهای جدیدی بود که گرفتم و بسیار زیبا بود..زبان روان و شیوا و ساده ی دکتر یونس نابدل متخصص اعصاب و روان دانشگاه تبریز و معرفی کیس های مختلف برای آشنایی و انتخاب دقیق و آگاهانه در همسرگزینی از جمله ویژگی های بارز این کتاب بود..پیشنهاد می شود از طرف خانم مشاور Wink