دارم گريه مى كنم..

مي داني دارم چيكار ميكنم؟ دارم گريه مي كنم
اما من بر عكس همه ى آدم ها اشك هايم را پاك نمى كنم، اشك هايم را جمع مى كنم و دلم را ماهى مى كنم و مى اندازم در آن…

اول دلم ماهى بود و اشك هايم توى تنگ جا مى شدند…بعدها ماهى هي بزرگتر شد و اشك ها بيشتر و ناگزير محتاج حوضى شدم و بركه ايى و درياچه ايى و دريايى…

و حالا اين نهنگى كه در دلم ميتپد اقيانوسى مى خواهد از اشك
از من مپرس كه دارم چيكار مى كنم، دارم براى نهنگم اقيانوسى درست مى كنم، دارم گريه مى كنم…
___________
#نظرآهاري جان جانم
اولين نقاشى سال ٩٦ جالبه كه بعد از كشيدن نقاشى؛ اين متن رو خوندم :heart:

0
0

دیدگاهی بنویسید