گم مى شود..

هر چه با عشق پيدا مى كنى گم مى شود
دل به روى هر كسى وا مى كنى گم مى شود
روزهاى زندگى را با هزاران آرزو
يك به يك وقتى كه فردا مى كنى، گم مى شود……

0
0

دیدگاهی بنویسید