طلوع

خيلى طلوع خورشيد رو دوست دارم، امروز همش ياد دو سال طرحم مى افتادم كه صبح زود خودمو بايد براى سرويس آماده مى كردم
هر روز منتظر يه طلوع قشنگ بالا سر كارون بودم
هر روز قشنگ تر و قشنگ تر بود
دلم مى خواد همه ى طلوع هاى هر روز زندگانى رو ببينم
طلوع آفتاب قشنگ ترين اتفاق هر روزه
هميشه خورشيد فردا طلوع مى كنه….
انگار بهم ميگه اين تاريكى و تنهايى دل شب كوتاهه
خودت رو بسپار به صبح و طلوع و آفتاب و روشنايى و حركت كن…

0
0

دیدگاهی بنویسید