فقط فكر مى كردم!

خيلى دلم مى خواست يك همراه و همسفرِ طالب داشتم تو زندگى…
طالب راهِ امام حسين ع تو هر شرايطى، كه منو هم شريك كنه…
بايد خيلى رو خودم كار كنم پس از اين…
خيلى…
يه جورى روى خودم كار كنم كه همينجورى تنهايى هم محكم و محكم و محكم طالب باشم…
امسال كه فقط تنها مى تونستم برم و همراهى از خونواده نداشتم با اينكه به نظر، خودم رو به هر درى زدم! اما از درون طالب واقعى نبودم…….
قسمت غم انگيزش اين بود كه فكر مى كردم خيلى طالبم! اما طلبيده نشدم!

————
*خيلى دوستتون دارم امام مهربونم خيلى
*محكم باش مونا، قول؟

0
0

دیدگاهی بنویسید