لطفاً دركم كنيد

بعضى وقتها حس مى كنم آدما دركم نمى كنن
هيچ وقت دنبال اين نبودم كه به خاطر شرايطم بهم ارفاغ كنن و يا ترحم اما انتظار دارم شرايطم رو درك كنن مى دونم با اين فرمونى كه من مى رم كسى درك نخواهد كرد به قول همكارم تو خودت واسه همه توقع بيجا از خودت درست كردى..
تو اين هفته كه قرنطينه و تعطيلى بود من به دلايل مختلف رفتم سركار
اينكه روزانه و شبانه ازم خواسته بشه كه بلند شم بيام سركار برنامه ريزى هاى روتين زندگيم (مثل دستشويي و حموم و..) رو بهم ميريزه
كما اينكه من اصلا نبايستى برم به خاطر بيمارى و كرونا

حس مى كنم شايد تا صبح زنده نباشم و واقعا نمى تونم فردا سركار باشم به خاطر همين بى نظمى ها اينقدر كه حالم بده
اما

اين نيز بگذرد..

0
0

دیدگاهی بنویسید