عشق يعنى همين سوختن و تنها ماندن

من دچارم به تو و معجزه ی چشمانت
و همان خاطره ی لمس تبِ دستانت
و همین شعری که از چَشم تو من آموختم
آه در بازی عشق مثل شمعی سوختم

0
0

دیدگاهی بنویسید