يادت نره

وقتى تمركز مى كنم روى رشد معنوى خودم
ديگه هيچ وقتى براى فكر كردن به خطاها و اشتباهات و … ديگران ندارم

انگارى نگاه به درونم يه كار تمام وقته..
اين رو گوشه ى دلم به عنوان يه نكته ى مهم و ستاره دار و هايلات شده حك مى كنم..

0
0

دیدگاهی بنویسید