دواى دردم يا رضا

اما هنوز هیچ مُسکن و قرصی هم ترازِ

‏”نگاه به گنبد امام رضا از اون حجره آخر تو صحن انقلاب” نیومده

نيومده
نيومده
نيومده

0
0

دیدگاهی بنویسید