جراحت كهنه

بايد سكوت كنم
تمرين سكوت
چقدر دلم تنگ شده براى اون آرومى و سكوتم و اون تأمل و فكر فكر فكر فكر كردن هام ته دنيا…
بايد برم فكر كنم
بايد برم تا ته دنيا با خودم فكر كنم..

0
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.