مُسكن

احساس مى كنم خيلى بيشتر از اينها بايد روى توكلم و راضى بودن به رضايت خداوند و اميد دلم امام زمانم كار كنم…
مهربونم
مهربونم
مهربونم
خودت كمكم كن باشه؟

0
0

دیدگاهی بنویسید