دلم

تحمل نداره نباشى
دلى كه تو تنها خداشى..

0
0

دیدگاهی بنویسید