اين است زندگى..

راه اوست
رهرو اوست
مقصد اوست

0
0

دیدگاهی بنویسید