خلاصه عرض كنم كه…

باید بدونی که:
بهترین جواب بی احترامی: سکوته
‏بهترین جواب خشم: صبوریه
‏بهترین جواب درد: تحمله
‏بهترین جواب سختی: توکله
‏بهترین جواب شکست: مداومته
بهترین جواب و انتقام: موفق شدنه

0
0

دیدگاهی بنویسید