چون خيلى دوستت دارم

چون دوستت دارم
راهى پيدا خواهم كرد
تا نور زندگى تو باشم
حتى اگر در تاريكترين و دلگيرترين حال خود باشم.

امضاء

2
0

دیدگاهی بنویسید