اى داد از عشق، فریاد از عشق

اون ۴ تا بچه بود که بعد از سقوط هواپیماشون وسط جنگل هاى آمازون، ۴٠ روز بعد پیداشون کرده بودن!

مى دونین چى گفتن؟ گفتن مادرشون ۴ روز زنده بوده و یه هفته هم از مواد غذایى توى هواپیما تغذیه مى کردن.. مادرشون در لحظه ى مرگ بهشون گفته از اونجا برن و به سمت آب حرکت کنند.. شیر بچه تمام شده بود و مادر هم رفته بود، خواهر بزرگ هر چى میوه و گیاه خودشون مى خوردن، مى جوید و تو دهنش نگه مى داشت که گرم بشه و بده به بچه ى ١١ ماهه و همه ى مسیر بچه رو بغل کرده بود…

آخ قلبم.. قلبم قلبم…

__________
* مادر بودن یه ورژن خیلى خاصى از عشق و عاشقى هست..

4
0

دیدگاهی بنویسید