باید آدم شم

فکر کن گوشه دلت مى تونى بى بها و بى بهانه و عاشقانه و خالصانه دوست بدارى خارج از محدودیت هاى دنیاى مادى که بخواى فکر کنى ایشون پا نداره، پول نداره، مدرک تحصیلى نداره، شغل درست و حسابى نداره، خونه نداره، ماشین نداره، خانواده نداره و…. حالااااا چیکار کنیم؟

این معجزه ى خلقت هست، این دقیقاً همونجایى هست که متوجه مى شى چیزى به اسم روح وجود داره.. که فراتر از جسم و ماده سیر مى کنه..

باید خیلى روى خودم کار کنم.. باید آدم بشم.. امیدوارم وقت داشته باشم..

_______________
* من عاقبت از اینجا خواهم رفت، پروانه ایى که با شب مى رفت این فال را براى دلم دید.

* سخت نگیر مونا! به خدا ارزشش رو نداره، مگر چند روز دیگه قرار هست روى زمین باشیم؟

7
0

دیدگاهی بنویسید