بردبارى

من دنبال پاداش هاى کوچولو توى زمان کم نیستم.. من دنبال پاداشهاى بزرگ و ارزشمندِ تو هستم به طول زندگى…

6
0

دیدگاهی بنویسید