بایگانی برای مرداد 1397

توكل به خدا

دوشنبه 8 مرداد 1397

امروز فقط دست به دعاييم….
خداوندا دست مردم سرزمينم رو بگير❤️

0
0