بایگانی برای اسفند 1402

درد بى درمان

سه‌شنبه 8 اسفند 1402

این احساس دِین اینجا هم دست از سرم بر نمى داره که راحت زندگى کنم، تصمیم بگیرم و انتخاب کنم…

ولى دلم مى خواست مى تونستم بدون مدیون بودن به کسى و یا کسانى مسیر زندگى رو طى کنم…

10
0

توپ توپى شدم

سه‌شنبه 17 بهمن 1402

مامانم تصویرى بام تماس گرفت، دوربین رو گذاشتم گوشه ى خونه و هم باش حرف مى زدم و هم کار مى کردم و هم اینکه اون من رو میدید..یه لحظه پشت به دوربین کردم و داشتم ظرف مى شستم و به مامانم گفتم ببخشید پشتم به شماست… دیدم جواب نمیده.. فکر کردم تماسمون قطع شده.. بعد از ۵ دقیقه رفتم سمت گوشى… مامانم داشت نماز مى خوند..❤️

___________
* عادتت مى دم، بهم بگى نفس؛ روزى یه بار همو ببینیم…

11
0

نمى دونم!

سه‌شنبه 17 بهمن 1402

ولى باید احساس خوشبختى همین باشه..

9
0