مونا غمخوار!

خيلى غم بقيه رو ميخورم
فكر كنم اگر غم هاى آدم هاى اطرافم مال من بود و حال اونا از هر جهت خوب بود برام بهتر بود تا اينطورى!
بر درد و غم خودم مى تونم صبور باشم
اما بر غم و درد عزيزانم نه..

0
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.