صبورى

بعضى وقتها كه فكر مى كنم
با خودم مى گم چقدر ديگه؟ چند ثانيه؟ چند دقيقه و ساعت و روز و شب و ماه و سال از حاجت مستجاب نشده ام بگذره تا صبور محسوب بشم؟

يعنى من صبورم؟

0
0

دیدگاهی بنویسید