هزار و يكى…

گفت: اينقدر خدا به ما داده
گفتم من كه نگفتم نداده گفتم اون كه اينقدر بزرگ و بخشنده و مهربونه مثلا اگر سقف نعماتش ١٠٠٠ باشه بهم ٩٩٨ تاشو داده، نمى شد همشو بده؟
گفت: من كه مى گم هزار و يكى داده…

سكوت كردم..

0
0

دیدگاهی بنویسید