بایگانی برای اسفند 1397

سال ٩٧ پَر

چهارشنبه 29 اسفند 1397

امسال يكى از بهترين سالهاى عمرم بود
چونكه رفتم پياده روى اربعين با ويلچر
و معجزه هاى زياد و زنجيروارى برام اتفاق افتاد تا رسيدن به بين الحرمين

0
0

سال٩٧ پَر

چهارشنبه 29 اسفند 1397

امسال يكى از بهترين سالهاى عمرم بود
چونكه رفتم پياده روى اربعين با ويلچر
و معجزه هاى زياد و زنجيروارى برام اتفاق افتاد تا رسيدن به بين الحرمين
سال نو مبارك 🙂

0
0