بایگانی برای دی 1398

بابا قاسم آسمانى شد

جمعه 13 دی 1398

از اين غم چه حالم؟
نمى دانى….
.

قهرمان كودكى ما تا به امروز بود شهيد قاسم سليمانى..
دنيا به هيچ نمى ارزه به هيچ…

0
0