بایگانی برای دی 1400

جراحت كهنه

دوشنبه 13 دی 1400

بايد سكوت كنم
تمرين سكوت
چقدر دلم تنگ شده براى اون آرومى و سكوتم و اون تأمل و فكر فكر فكر فكر كردن هام ته دنيا…
بايد برم فكر كنم
بايد برم تا ته دنيا با خودم فكر كنم..

0
0

آرزو

دوشنبه 13 دی 1400

كاشكى تو اوج پاكى بميرم..

0
0